Garasje uten byggesøknad mulig for opptil 50m2-størrelse

Må du sende byggesøknad for garasje? Endringer i plan- og bygningsloven som trådte i kraft sommeren 2015 kan gi deg mulighet til å søke og bygge opptil 50 m2 uten å sende søknad. Montér Byggeservice hjelper deg uansett med hele prosjektet fra A-Å. Se lenke nedenfor og lenker til aktuelle skjemaer du kan bruke overfor kommunen ved garasjebygging.

Hånd som fyller ut søknad med penn

 

Regler for garasjebygging

Det første du bør gjøre når du vurderer ny garasje er å sjekke reguleringsplanen i kommunen for å finne ut om å finne ut om du faktisk har lov til å bygge noe på tomten.

Reguleringsplanen for din kommunen gir deg alle rammebetingelsene på størrelse, høyde og plassering. Naboer må varsles og det er viktig overfor både kommunen og naboer at det kommer tydelig frem hva slags garasje du planlegger å bygge og hvor den skal plasseres. Situasjonskart og nabolister innhentes i kommunen. Når du kjøper garasje hos oss, får du snitt- og fasadetegninger i målestokk, ringmurstegninger, samt veiledning om hvordan byggesøknaden fylles ut.

Hovedregelen er at du kan bygge inntil 50 kvadratmeter på tomten din uten å søke til kommunen eller sende nabovarsel, men det fordrer at du oppfyller noen krav. Direktoratet for byggkvalitet har laget denne veilederen der du svarer på spørsmål for å finne ut om du f.eks må søke byggesøknad til kommunen eller om du kan slippe.

Dette kan du gjøre uten å søke:

  • Oppføring av garasje på inntil 50 kvm. 
  • Plassering inntil 1,0 meter fra nabogrense.
  • Plassering inntil 1,0 meter fra andre bygninger på tomten din.
  • Gesimshøyde på inntil 3,0 meter, noen ganger er dette mer pga skrått terreng. 
  • Mønehøyde inntil 4,0 meter.
  • Ikke brukes som boenhet.
  • Ikke har kjeller.
  • Ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
  • Må ha en viss avstand fra f.eks jernbane, sjø, vann og vei.

Nabovarsel - ha dialog med naboen uansett

Dersom du oppfyller alle kriteriene og kan bygge garasje under 50m2 uten å sende nabovarsel og søknad, anbefaler vi allikevel å ha dialog med naboen. Ta kontakt,  fortell hva du skal bygge og hvorfor du slipper å nabovarsle. 

Selv om et tiltak er unntatt fra søknadsplikt, har den som vil sette i gang tiltaket, likevel ansvaret for:

- at det er i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningsloven
- at gjeldende arealplan tillater den tiltenkte plasseringen
- at tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden på tomten overstiges
- at tiltaket er iht. veilovens regler om avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidten og evt. jernbanelinje
- tillatelse fra eventuelt andre berørte myndigheter

Meld fra til kommunen når garasjen er oppført

Selv om du slipper å søke, alle garasjer som er oppført allikevel varsles til kommunen slik at de kan tegne inn bygget i kommunens kartdata - fyll ut skjemaet og sende til din kommune. 

Garasjer opp til 70 M2

Riving og oppføring av garasjer over 50 m2 vil fortsatt være søknadspliktig.
Oppføring av villagarasjer opp til 70 m2 omsøkes uten krav til ansvarlige foretak. Dvs. at tiltakshaver (vanligvis eier av tomten) altså selv kan være ansvarlig for både søknad og oppføring av garasjen. I de tilfeller kunden ønsker hjelp til søknadsprosessen, bistår vi med dette. Ta kontakt med ditt byggevarehus. Se også www.byggesoknad.no.

Montér Byggeservice hjelper deg – uansett!