Garasje uten byggesøknad opptil 50m2

Må du sende byggesøknad for garasje? Endringene i Plan- og bygningsloven som ble gjort i 2015 gir deg mulighet til å bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad. Dyktige garasjespesialister fra Igland Garasjen hjelper deg uansett med hele prosessen fra A-Å.

garasje søknad hånd som skriver under søknad
Dersom du skal bygge en garasje som er over 50 kvadratmeter må du søke. Vi gir deg rådene for hvordan gå frem.

Regler for garasjebygging

Det første du bør gjøre når du vurderer ny garasje er å sjekke reguleringsplanen i kommunen for å finne ut om å finne ut om du faktisk har lov til å bygge noe på tomten.

Reguleringsplanen for din kommunen gir deg alle rammebetingelsene på størrelse, høyde og plassering. Naboer må varsles og det er viktig overfor både kommunen og naboer at det kommer tydelig frem hva slags garasje du planlegger å bygge og hvor den skal plasseres. Situasjonskart og nabolister innhentes i kommunen. Når du kjøper garasje hos oss, får du snitt- og fasadetegninger i målestokk, ringmurstegninger, samt veiledning om hvordan byggesøknaden fylles ut.

Hovedregelen er at du kan bygge inntil 50 kvadratmeter på tomten din uten å søke til kommunen eller sende nabovarsel, men det fordrer at du oppfyller noen krav. Direktoratet for byggkvalitet har laget denne veilederen der du svarer på spørsmål for å finne ut om du f.eks må søke byggesøknad til kommunen eller om du kan slippe.

Dette kan du gjøre uten å søke:

 • Oppføre garasje på inntil 50 kvadratmeter med
  • Plassering inntil 2,0 meter fra nabogrense
  • Plassering inntil 1,0 meter fra andre bygninger på tomten din
  • Gesimshøyde på inntil 3,0 meter, noen ganger er dette mer som følge av skrått terreng
  • Mønehøyde inntil 4,0 meter
 • Garasjen som oppføres uten søknad
  • Kan ikke brukes som boenhet
  • Kan ikke ha kjeller
  • Kan ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
  • Må ha en viss avstand fra fra ejsempelvis jernbane, sjø, vann og vei

Merk! Riving av eksisterende garasje er søknadspliktig

Nabovarsel - ha dialog med naboen uansett

Dersom du oppfyller alle kriteriene som er beskrevet over og skal bygge garasje under 50 kvadratmeter uten å sende søknad, anbefaler vi likevel å ha dialog med naboen. Ta kontakt,  fortell hva du skal bygge og hvorfor du slipper å varsle ved bruk av nabovarsel. 

Selv om et tiltak er unntatt fra søknadsplikt, slik en garasje mindre enn 50 kvadratmeter er, har den som vil sett igang byggingen, likevel ansvar for: 

 • At det er i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningsloven
 • At gjeldende arealplan tillater den tiltenkte plasseringen
 • At tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden på tomten overstiges
 • At tiltaket er i henhold til veilovens regler om avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidten og evt. jernbanelinj
 • At det foreligger tillatelse fra eventuelt andre berørte myndigheter

Meld fra til kommunen når garasjen er oppført

Selv om du slipper å søke, må alle garasjer som er oppført likevel varsles til kommunen slik at de kan tegne inn bygget i kommunens kartdata - fyll ut skjemaet og sende til din kommune. 

Hva med garasjer opp til 70 kvadratmeter?

Merk at riving og oppføring av garasjer over 50 kvadratmeter fortsatt er søknadspliktig.
Oppføring av villagarasjer opp til 70 kvadratmeter omsøkes uten krav til ansvarlige foretak. Det vil si at du som tiltakshaver (vanligvis eier av tomten) selv kan være ansvarlig for både søknad og oppføring av garasjen.

I de tilfeller der du ønsker hjelp med søknadsprosessen, er våre dyktige garasjespesialister hos Igland Garasjen behjelpelige med å bistå. Ta kontakt med Igland Garasjen ved å fylle inn dette skjemaet. Se også www.byggesoknad.no for mer informasjon. 

Neste steg: Støpe såle og ringmur