1) Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer (produkter) fra monter.no til forbruker. Sammen med salgsbetingelsene utgjør din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for bestillingen. Dette bekreftes gjennom en ordrebekreftelse som blir sendt til din registrerte e-post adresse når bestillingen er gjort.

Forbrukerkjøp er regulert gjennom forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Montér-nettbutikken kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

2) Partene

Selger

Firmanavn: Montér (juridisk navn: Optimera AS)
Kontaktadresse: Østre Aker vei 260, 0976 Oslo 
Kontaktskjema
Telefonnummer: 22 16 88 00
Organisasjonsnummer: 967 013 056 
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3) Avtale

Bindende avtale

Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Montér. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Montér i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i den bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Montér tar også et forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere deg, enten via e-post eller per telefon, om dette så raskt vi oppdager det.

4) Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Montér tar forbehold om prisfeil i nettbutikken. Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke bort varer.

5) Kjøp på nett – hent i butikk 

Hvis du vil sikre deg produktet du har funnet på nett gir vårt "Klikk & hent"-konsept deg muligheten til å bestille på nett – for så å hente varene i et byggevarehus. Les mer om "Klikk og hent" her.

6) Betaling

Vi aksepterer de fleste vanlige betalingsmetoder. Les mer om betalingsmåter her.

Betaling med Montérkonto

Via vår samarbeidspartner kan du søke om finansering til ditt byggeprosjekt. Les mer om Montérkonto her.

Kjøp av trelast

All trelast hos Montér leveres i løpende lengder. Når vi plukker din ordre kan derfor lengden avvike noe fra bestillingen din. På kortbetaling på nett reserverer vi derfor et beløp i tillegg som tilsvarer 15 % av trelastvarene. Du vil kun betale for mengden du mottar ved utlevering.

7) Levering

Vi kan leverer varer hjem til hele fastlands-Norge, les mer om hjemlevering her.

Har du  kjøpt varer i et byggevarehus, kan du kontakte byggevarehuset for å få hjelp med levering og kran, les mer om hjemkjøring fra byggevarehus her.

8) Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kunden når ordren er overtatt av kunden i henhold til avtalen. 

9) Angrerett og retur

Når du bestiller varer gjennom monter.no kan du angre bestillingen av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Les mer om angrerett og retur her.

10) Tilbakebetaling

Når du returnerer varer, tilbakebetaler vi kjøpesummen til deg innen 14 dager fra vi mottar varen. Husk å oppgi kontonummeret ditt.

Hvis vi skulle være utsolgt for en vare du har handlet, og du ikke ønsker erstatningsvare, fjernes beløpsreservasjonen fra kontoen din og ingen beløp trekkes.

11) Rettigheter

Dine rettigheter ved forsinkelse

Dersom Montér ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Montér.

Oppfyllelse

Dersom Montér ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Montér. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Montér ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Montér at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Montér oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving

Du kan heve avtalen med Montér dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Montér ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Montér har sagt at de ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning

Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra Montérs side jfr. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du må melde krav til Montér ved reklamasjon jfr. denne kontraktens punkt 11.

Montér sine rettigheter ved mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Montér eller forhold på Montér sin side, kan Montér i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Montér kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse

Dersom du ikke betaler, kan Montér fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke utlevert, taper Montér sin rett dersom de venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Montér heve avtalen. Montér kan likevel ikke heve kjøpet etter at kjøpesummen er betalt. Montér kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Montér har fastsatt. Montér kan likevel ikke heve kjøpet mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

Erstatning

Montér kan kreve erstatning for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jfr. forbrukerkjøpslovens § 46.

12) Reklamasjon

Har produktet blitt ødelagt ved normal bruk eller har du mottatt en vare det er noe feil med? Da er det en reklamasjonssak. Les mer om reklamasjon her.

13) Garanti

Garanti som gis av Montér eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. Dersom garantien slår inn for en vare du har kjøpt hos oss, vil tilbakebetaling skje innen 14 dager.

14) Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan Montér kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Montér skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Montér skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, telefonnummer og e-postadresse. Montér kan kun innhente ditt personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jfr. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Hvis Montér vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Montér innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Montér må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke dem. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss her.

15) Bytting av varer

Har du hentet en vare på klikk og hent, kan du bytte varene i det byggevarehuset du hentet varene i, innen 14 dager etter at du hentet varen din. Husk at varen du ønsker å bytte må være i tilnærmet samme stand som du mottok den, slik at den kan selges videre.

16) Endring i vilkårene

Montér forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

17) Force majeur

Er Montér forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Montér fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

18) Forbehold

Montér reserverer seg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
Bildene som er brukt på monter.no er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Alt innhold på disse nettsidene er monter.no, datterselskap av Montér eller underleverandør av nevnte sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Montér.

20) Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Montér vil følge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter.

Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Har du spørsmål? 

Har du fremdeles spørsmål om våre salgsbetingelser? Kontakt vår kundeservice så hjelper vi deg så raskt vi kan!