Epoxylim 2-komp 1kg sett komp a og b

set

Hent selv

Få varen levert

NOBB 21327630Artikkelnummer 7013008
Liming av ny betong til gammel, betong til stål m.v., 2-komp.
H302 - Farlig ved svelging.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
ETIM Class
EC000529
Bruksområde
Sammensetting/montering
Emballasje
Boks
Herdingsmetode
2-komponents
Gjennomsiktig
Nei
Med pensel
Ja
Fysisk form
Væske
Maks. temperatur[°c]
40