Trelim polyurethane 100 ml

stk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 21258082Artikkelnummer 7127088
Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fuge. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H351
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H332
H332 - Farlig ved innånding.
H315
H315 - Irriterer huden.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.