Strong epoxy professional 24 ml

stk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 54069453Artikkelnummer 7560291
2-komponent epoxy lim i dobbelsprøyte. Høy limstyrke, hard og fyllende samt overmalbar.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 - Irriterer huden.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ETIM Class
EC000529