Monter.no (heretter kalt «Løsningen») er en nettbasert butikk for bestilling av varer som hentes i Montér byggevarehus for privatkunder. Eier og tilbyder av Løsningen er Optimera AS (heretter kalt «Tilbyderen»). Optimera AS er juridisk eier av Montér.

Kunden som inngår denne brukeravtale for tilgang til Løsningen (heretter kalt «Kunden») har godtatt Tilbyderens brukervilkår og salgsbetingelser for handel på monter.no

1) Tjenesten

Løsningen er en type tjeneste som kalles Software as a Service (SaaS). Det betyr at Løsningen er nettbasert og blir driftet og vedlikeholdt av Tilbyderen. Brukernes enheter (PC/Mac/nettbrett/smarttelefon) må kobles til Internett og ha kompatibel programvare for tilgang til og bruk av Løsningen for at denne skal fungere. Det er ingen lokalt installert database eller modul for å hente ut informasjon fra Løsningen.

Løsningen bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen og øke forståelsen av Kundens behov. Tjenesten vil også kunne lagre brukernes IP-adresse, men denne vil kun bli benyttet til statistiske formål og til innsamling av demografiske data.  

2) Administrasjon av brukere

Kunden som inngår denne brukeravtale for tilgang til Løsningen får tilgang til et eget passord-beskyttet område i Løsningen. I dette området kan kunden endre personalia og se status på sine ordre. 

Kunden velger selv om han/hun ønsker å opprette en bruker eller handle med anonym bruker.

Kunden er ansvarlig for at passord og brukernavn til Løsningen holdes hemmelig og oppbevares på en forsvarlig måte.

Kundeservice og teknikere hos Tilbyderen har tilgang til Kundens konto for å kunne bistå ved tekniske problemer, opplæring, eventuelle rettelser og feilsøk. Tilbyderens personell har ikke rett til å distribuere informasjon om Kundens konto, med mindre Kunden har gitt tillatelse til dette.

3) Begrensninger

Kunden kan ikke videreselge eller videreformidle tilgang til Løsningen til andre.

4) Misbruk eller avtalebrudd

Tilbyderen forbeholder seg retten til å regulere og/eller sperre tilgang til Løsningen hvis Tilbyderen mistenker misbruk av Løsningen eller brudd på punkter i brukeravtalen. Handlinger som ansees som misbruk omfatter, men er ikke begrenset til:

  • Forsøk på hacking av Løsningen.
  • Feilaktig informasjon om rabattavtaler eller tilgang til andre som ikke er gitt tilgang til Tjenesten.

Tilbyderen står fritt til å vurdere slike saker selvstendig, men skal være saklig og vil, så langt det er praktisk mulig, tilstrebe å varsle Kunden før sperring foretas.

Dersom Kunden utilsiktet får tilgang til tredjeparts data, skal Kunden umiddelbart varsle Tilbyderen. Eventuelle data som Kunden har mottatt eller fått tilgang til må ikke lagres av Kunden, distribueres videre eller benyttes til noe formål.

Dersom Kunden eller deres brukere oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for sikkerheten i Løsningen plikter Kunden å varsle Tilbyderen om dette umiddelbart.

5) Funksjonalitet og tilgjengelighet

Løsningen er gjort tilgjengelig for bruk hele døgnet alle dager året rundt. Tilbyderen kan imidlertid ikke garantere at Løsningen til enhver tid er tilgjengelig for Kunden. Tilbyderen kan legge til/endre/fjerne funksjonalitet i Løsningen etter egen vurdering.

Planlagte endringer/oppgraderinger og vedlikehold vil varsles inne i Løsningen eller via e-post.

Tilbyderen forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, samt ta ned siden midlertidig eller permanent om det skulle være nødvendig. Funksjonalitet i Løsningen skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende lovkrav for de funksjoner, som Løsningen dekker.

6) Datahåndtering

Kunden beholder alle rettigheter til data som er generert på bakgrunn av informasjonen som Kunden har lagt inn i Løsningen. Tilbyderen skal sørge for at all data som Kunden legger inn, og data som genereres på bakgrunn av Kundens bruk i Løsningen holdes konfidensielle.

Tilbyderen lagrer og håndterer data på vegne av Kunden, og det blir tatt sikkerhetskopiering av systemet daglig.

Som et ledd i Tilbyderens leveranser etter brukeravtalen, vil Tilbyderen behandle personopplysninger om Kunden. Tilbyderen skal alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven. Hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvordan de behandles er beskrevet nærmere i Tilbyderens «personvern» som er tilgjengelig på Tilbyderens nettsider, monter.no.

Personopplysningene vil bli brukt til å levere avtalte tjenester til Kunden.

Kunden samtykker i at Tilbyderen kan være forpliktet til å fortsette å oppbevare opplysninger om Kunden etter at denne brukeravtalen er opphørt.

7) Dokumentasjon

Dokumentasjon anses overlevert Kunden når dokumentasjonen er tilgjengeliggjort i Løsningen.

Dokumentasjon vil normalt bli oppbevart i Løsningen i to år etter levering av den aktuelle varen/leveransen. Ved spesielle offentligrettslige krav i lovgivingen vil dokumentasjonen bli oppbevart i henhold til lovkravene. Ved opphør av Kundens tilgang vil oppbevaringstiden bli kortere, se punktet nedenfor om Opphør av avtale.

8) Ansvarsbegrensninger

Tilbyderen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap for Kunden, med mindre det skyldes grov uaktsomhet fra Tilbyderens side. Tap som skyldes feil, nedetid eller utilgjengelighet i Løsningen eller tap av data eller krav fra tredjeparter kan aldri gjøres gjeldende mot Tilbyderen. Tilbyderen har ikke ansvar for feil i priser eller beregninger gjort i Løsningen utført av Kunden selv. Kunden aksepterer at priser eller beregninger gjort i Løsningen må verifiseres og kontrolleres av Kunden.

Tjenesten er basert på at Kunden selv bidrar til å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende. Videre har Tilbyderen intet ansvar for tap i forbindelse med ikke leverte data, feilaktig leverte data, Force Majeure, nekting, fjerning eller sletting av meldinger, dokumenter, eller annen tap av data.

9) Betaling

Betaling skjer i henhold til Tilbyderens bestemmelser når Kunden henter varen(e) i fysisk byggevarehus.

10) Varighet

Kunden har tilgang til monter.no så lenge Kunden ikke misbruker sin tilgang. Tilbyderen kan imidlertid med 3 måneders skriftlig varsel si opp brukeravtalen. Ved betalingsmislighold har Tilbyderen rett til å sperre tilgang med umiddelbar virkning.

11) Opphør av avtale

Ved opphør av denne brukeravtalen sperres normal tilgang til Løsningen. Kunden har selv ansvar for å hente ut eget innhold om han/hun ønsker det. Tilbyderen vil på forespørsel legge til rette for eksport av dokumentasjon og innhold, men Kunden må selv dekke kostnadene ved dette.  Kostnad i forbindelse med eksport av data avtales individuelt etter behov. Kunden vil kunne søke om adgang til sine Brukerdata i seks måneder etter opphør av tilgang til Løsningen, deretter kan Tilbyderen slette brukerdata som ikke er lovpålagt å oppbevare. Tilbyderen forbeholder seg retten til å beholde brukerdata som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet eller overholdelse av Tilbyderens lovpålagte forpliktelser.

12) Levering og retur av varer

All levering av varer, samt eventuelle returer gjøres i henhold til Tilbyderens bestemmelser og står beskrevet i Tilbyderens Salgsbetingelser.

13) Jurisdiksjon og verneting

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle uenigheter skal søkes løst i minnelighet. Hver av partene kan bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Ved eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger vedrørende Løsningen og dens innhold, kontakt kundeservice hos Montér.

Trygg handel på nett