Alkylatbensin 4-takt 5 liter miljøbensin

stk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 53690492Artikkelnummer 7560108
Meget ren bensin som inneholder minimalt av helseskadelige stoffer som i vanlig bensin.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H315 - Irriterer huden.
H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.