Strong rapid 2 x 12 ml

  • Sterkt
  • Hurtigherdende
bk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 25373044Artikkelnummer 7128282
  • Sterkt
  • Hurtigherdende
Et meget sterkt, hurtigherdende, transparent epoxylim. Limskjøten tåler opp til ca. + 70°C. Limskjøten er svak gul og kan overmales.
H315
H315 - Irriterer huden.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
FastLavpris